Zarejestruj się   nie pamiętam hasła
ABC Karma wszystko dla Twojego pupila, psa, kota
Darmowa
dostawa
od 99zł
Szybkie zamówienia tel. 12 346 14 66 666 366 605 pon-pt 8:00-18:00 sklep@abckarma.pl
Zapytaj doradcę
Twój koszyk

Koszyk jest pusty


Ilość posiadanych punktów: 0

Regulamin programu lojalnościowego

kategorie
Jesteś hodowcą?
Przelew!
Pobranie!
Zaufane opinie Ceneo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego sklepu ABC Karma

I. Postanowienia ogólne

1)    Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki Klientów związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym sklepu internetowego „ABC Karma” funkcjonującym pod adresem www.abckarma.pl („Sklep”) prowadzonym przez ABC Karma s.c. Katarzyna Gruca, Wiesław Gruca z siedzibą
w Kaszowie nr 186, województwo Małopolskie, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Liszki pod numerem SA.64110-110-2612/2009.

2)    Określeniom użytym w niniejszym Programie Lojalnościowym wielką literą nadane zostaje następujące znaczenie:

a)    Program Lojalnościowy –program lojalnościowy prowadzony dla Klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem systemu Sklepu, polegający na umożliwieniu Klientom otrzymywania punktów z tytułu dokonywania zakupów w Sklepie, które można wymieniać na nagrody wskazane przez ABC Karma,

b)    Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego,

c)     Punkty – punkty przyznawane przez ABC Karma Klientom za dokonanie zakupów w Sklepie, na zasadach wskazanych w Programie Lojalnościowym oraz po spełnieniu określonych w nim warunków,

d)    Nagrody – towary wskazane przez ABC Karma, które można wymieniać za Punkty przyznane w ramach Programu Lojalnościowego,

e)    Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Klient zebrał z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,

f)      Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu, w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i  co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

g)    Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień na towary dla zwierząt, znajdująca się pod adresem www.abckarma.pl,

h)    Konto – indywidualny profil utworzony dla Klienta.

 

 

II. Przystąpienie do Programu

1)    W Programie Lojalnościowym mogą uczestniczyć Klienci dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, posiadający aktywne Konta. Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2)    W celu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Klient zobowiązany jest:

a)    dokonania rejestracji w Sklepie, utworzenia Konta i zaakceptowania Regulaminu Sklepu oraz Regulaminu Programu Lojalnościowego,

b)    dokonania aktywacji Konta.

3)    Po przystąpieniu do Programu Lojalnościowego, każdy zakup, z zastrzeżeniem ust. 4) poniżej, dokonany za pośrednictwem systemu Sklepu premiowany będzie przyznaniem Klientowi Punktów zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

4)    Punkty nie będą przyznawane w przypadku zakupów dokonanych z użyciem kuponu promocyjnego lub kuponu rabatowego.

5)    Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie jego trwania.

 

III. Zasady przyznawania punktów

1)    Klient może zbierać Punkty oraz wymieniać je na Nagrody na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2)    Punkty są przyznawane wyłącznie za zakup Towarów zrealizowany za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu indywidualnego Konta Klienta. Punkty nie będą przyznawane w przypadku Zamówień dokonanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3)    Punkty przyznawane w ten sposób, że za każdą złotówkę (1 PLN) wydaną w Sklepie na zakup Towarów przyznawany jest jeden Punkt. W przypadku, gdy cena danego Towaru nie jest wyrażona w pełnych złotych (posiada końcówkę groszową), na potrzeby przyznawania Punktów jest ona zaokrąglana w górę do pełnych złotych. Punkty nie są przyznawane za kwoty wpłacone tytułem kosztów przesyłki towarów.

4)    Punkty są przyznawane automatycznie w momencie zaksięgowania przez ABC Karma zapłaty ceny za Towary.

5)    Punty nie są przyznawane w przypadku Zamówień, których realizacja nie doszła do skutku.

6)    W przypadku dokonania zwrotu Towaru, Punkty przyznane za ten Towar zostają anulowane.

7)    ABC Karma zastrzega sobie prawo do premiowania zakupów niektórych Towarów prezentowanych w Sklepie dodatkowymi Punktami, przez wskazanie przy danym Towarze ilości dodatkowych Punktów, jakie można otrzymać za jego Zakup. Dodatkowe Punkty przyznawane są w przypadku złożenia Zamówienia w okresie, gdy zakup danego Towaru był premiowany (informacja o dodatkowych Punktach była zamieszczona na Stronie przy danym Towarze).

8)    Punkty gromadzone są na Koncie Klienta, na którym widoczne jest jego Saldo Punktowe.

9)    Klient nie może przekazywać Punktów zgromadzonych na jego Koncie innym Klientom.

 

IV. Zasady wymiany Punktów

1)    Klient może wymienić zebrane na swoim Koncie Punkty na Nagrody prezentowane w Sklepie. Przy każdej Nagrodzie wskazana jest ilość Punktów, za jaką może być ona wymieniona.

2)    Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę, w szczególności Punkty nie mogą być wymienione na Nagrody w połączeniu z dopłatą w gotówce.

3)    Klient może żądać wymiany Punktów, jeśli zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danej Nagrodzie. Zgłoszenia wymiany punktów na wybrane Nagrody Klient może dokonać wraz ze złożeniem Zamówienia na kwotę co najmniej 20 zł. W takim wypadku dostarczenie Nagrody następuje w ramach kosztów wysyłki Zamówienia.

4)    Klient może dokonać wymiany Punktów bez złożenia Zamówienia. W takim wypadku koszty dostawy Nagrody ponosi Klient.

5)    Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego Klienta o liczbę Punktów przypisanych danej Nagrodzie. Obniżenie Salda Punktowego następuje z chwilą zamówienia Nagrody.

6)    Nagrody zostaną przekazane Klientowi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu.

7)    ABC Karma określa Nagrody i przypisane do nich Punkty przez wskazanie ich na stronie internetowej Sklepu. ABC Karma zastrzega sobie możliwość zmiany Nagród w trakcie trwania Programu Lojalnościowego, przez wskazanie nowych Nagród na stronie internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem że nowe Nagrody będą mieć wartość porównywalną do Nagród wycofanych. O możliwości wyboru danej Nagrody, decyduje data zgłoszenia żądania wymiany Punktów.

8)    Reklamacje Nagród można składać w terminie i na zasadach wskazanych w Regulaminie dla reklamacji Towarów.

9)    ABC Karma zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji wymiany Punktów, w przypadku, gdy zapas wybranej przez Klienta Nagrody został wyczerpany. W takim wypadku ABC Karma zawiadomi o tym Klienta w momencie akceptacji Zamówienia i zaproponuje Nagrodę zastępczą.

 

 

V. Postanowienia końcowe

1)    Program Lojalnościowy wchodzi w życie z dniem 15.06.2013 roku i obowiązuje przez czas nieokreślony.

2)    ABC Karma jest uprawniona do zakończenia lub zmiany Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie.

3)    W przypadku zakończenia Programu Lojalnościowego, ABC Karma zobowiązana jest poinformować o tym Klientów co najmniej na 30 dni przed datą jego zakończenia w sposób przewidziany dla zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego i umożliwić im dokonanie wymiany zebranych Punktów na Nagrody.

4)     Zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich udostępnienia Klientom poprzez wysłanie ich na adresy e-mail Klientów podane przez nich w trakcie procesu rejestracji. Niewyrażenie przez Klienta zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu Programu Lojalnościowego, jest równoznaczne z odmową uczestnictwa przez Klienta w Programie Lojalnościowym.
W takim wypadku Klient ma możliwość wykorzystania zebranych dotychczas Punktów w terminie 30 dni od dnia odmowy wyrażenia przez niego zgody na zmiany na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie jego Punkty zostaną anulowane.